โครงการศิลป พีระศรี สรรเสริญ

เกิดขึ้นด้วยความเคารพอาจารยศิลป พีระศรีอย่างสูง

ได้จัดทำหนังสือศิลป พีระศรี มีทั้งหมด 6 เล่ม

c.feroci

คลิกที่ภาพแต่ละเล่ม

วารสาร ข่าวสารช่างศิลป รุ่น 14 2 ฉบับที่เป็นที่มาของศิลป พีระศรีสรรเสริญฉบับนี้ สำหรับผู้อยากรู้ลึก

ผลงานในอดีต ..โครงการเชิดชูเกียรติ อาจารย์จำรัส เกียรติก้อง ศิลปินเอกของชาติ