โครงการเชิดชูเกียรติ อาจารย์จำรัส เกียรติก้อง ศิลปินเอกของชาติ

small logo

 

 

หลักการและเหตุผล

อาจารย์จำรัส เกียรติก้อง (2459-2509) ศิลปินนักเขียนภาพเหมือน ที่มีชื่อเสียงและมีฝีมือเป็นเลิศ ชำนาญทั้งภาพสีน้ำ สีน้ำมัน สีชอล์ค และดินสอ มีผลงานเขียนภาพบุคคลสำคัญของประเทศไว้มากมาย และได้รับ การยกย่องให้ เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ผลงานศิลปกรรม ภาพเหมือนของอาจารย์จำรัส ได้รับการยอมรับตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ ขณะถึงแก่กรรมนั้น ดำรงตำแหน่งนายช่างศิลปเอก กองโบราณคดี กรมศิลปากร

วัตถุประสงค์

เพื่อเชิดชูเกียรติ อาจารย์จำรัส เกียรติก้อง โดยการรวบรวมประวัติ และผลงานของ อาจารย์จำรัส เกียรติก้อง เผยแพร่ในสิ่งตีพิมพ์ และจัดงาน นิทรรศการ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และนำรายได้เข้า กองทุนอาจารย์จำรัส เกียรติก้อง

ผู้รับผิดชอบ

ชมรมศิษย์ช่างศิลปรุ่น 14 และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

สถานที่และเวลาดำเนินการ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ระยะเวลาการแสดงภาพ 25 วัน เริ่มวันที่ 10 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

งบประมาณ

ค่าพิมพ์สูจิบัตร และจัดนิทรรศการ สัมมนา และอบรมทางวิชาการ ประมาณ 500,000 บาท

วิธีดำเนินการ

ติดต่อกับผู้ครอบครองภาพเขียนของอาจารย์จำรัส เกียรติก้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อขอนำภาพลงตีพิมพ์ในหนังสือ ชีวิตและผลงานของ อาจารย์จำรัส เกียรติก้อง ศิลปินเอกของชาติ ซึ่งจัดทำเป็นหนังสือปกแข็งพิมพ์ 4 สี มีกำหนดจัดทำต้นฉบับเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2548 และเชิญนำภาพมาร่วมแสดงในนิทรรศการ เสน่ห์ภาพเหมือน ของ อาจารย์จำรัส เกียรติก้อง ซึ่งจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป คาดว่าจะมีภาพเข้าร่วมการแสดงนี้ไม่ต่ำกว่า 40 ภาพ

ในงานจะจัดให้มีการขายภาพเขียนของครูเก่าช่างศิลป ฝีมือชั้นครู เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนอีกด้วย ระหว่างแสดงนิทรรศการ จะมีการสัมมนาทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปกรรมภาพเหมือนของอาจารย์จำรัส เกียรติก้อง

และจัดอบรมการเขียนภาพสีชอล์ค ตามแนวทางของอาจารย์จำรัส ให้แก่ผู้แทนจากโรงเรียนมัธยมในกทม. 15 โรงเรียนๆ ละ 2 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผลที่คาดว่าได้รับ

เป็นนิทรรศการที่ได้รับการสนใจจากประชาชนโดยทั่วไป
เป็นการแสดงความกตัญญูต่อครู-อาจารย์ช่างศิลป
เป็นการเผยแพร่ความรู้ แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ให้เข้าใจในคุณค่าของงานศิลปกรรมภาพเหมือน

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน มายังผู้จัดทำโครงการฯ
ด้วยการพิมพ์ข้อความในช่องพื้นขาวข้างล่างนี้
จะพิมพ์ยาวๆ ก็ได้ เสร็จแล้วกดที่ปุ่มที่มีคำพูด กดส่งข้อความ ขอบคุณครับ

 

..... กลับสู่หน้าแรก