ผลงานหนังสือ

ศิลป พีระศรี สรรเสริญ

6 เล่ม

หนังสือข่าวสารช่างศิลป

รุ่น 14 สองเล่ม

dvd feroci

c.feroci

C.feroci

letter to princess pilai diskul

จดหมายของอาจารย์ศิลป ถึงหม่อมเจ้าหญิงพิไลเลขา ดิสกุลเรื่องศิลปะ

c.feroci

c.feroci

หนังสืออาจารย์จำรัส เกียรติก้อง

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ภาพประกอบการสอนสไตล์ของศิลป

c.feroci

ภาพการศึกษาศิลปะไทยของอาจารย์ศิลป

c.feroci

รวมข้อมูลการไส่การันต์ในชื่อของอาจารย์ศิลป

c.feroci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

ศาสตราจรย์ศิลป พีระศรี
อุดมการณ์ทางศิลปะผ่านผลงานวิชาการ

Academy of Feroci

หนังสือ Aesthetic and Notes on Art

.

หนังสือ An Appreciateion of Sukhothai Art

หนังสือ Art &Evolution of Moderm Art

จดหมายถึงหม่อมเจ้าหญิงพิไลยเลขา ดิศกุล

อะไรคือศิลป

 

หนังสือ Impotant Dates of Indian Philosophy

หนังสือศิลปสงเคราะห์

academy 0f feroci

หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์

c.feroci

หนังสือประติมากรรมไทย

c.feroci

หนังสือศิลปร่วมสมัยในประเทศไทย

c.feroci

หนังสือตู้ลายรดน้ำ

c. feroci

หนังสือ ทฤษฎีแห่งองค์ประกอบศิลป

Theory of composition

c.feroci

หนังสือการค้นพบจิตรกรรมไทยครั้งใหม่

c.feroci

การแสดงศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2496

c.feroci

วิชากายวิภาคมนุษย์ โดย อาจารย์สนั่น ศิลากร

ทฤษฎีของสี

หลัการใช้สี

สุนทรียภาพและสาระในศิลปะ

Contemporary art in Thailand

Modern Art in Thailand

การประจักษ์แห่งศิลป

ศิลปและราคะจริต

ภาพเปลือย เป็นศิลปหรืออนาจาร

ART

Thai Buddhist Art

Thai Laquer Work

การขุกค้นทางโบราณคดี

Thai Wood Cravings

คุณค่าของจิตรกรรมฝาผนัง

ฉลอง 126 ปี วันศิลป พีระศรี

 

 

 

 

 

หนังสือ ที่คนอิตาเลียนเขียนถึง

ความเห็นของผู้ทำเว็บเพจนี้

โปสเตอร์การสัมมนา

ทางวิชาการ เรื่อง

การสอนศิลปศึกษาของ

ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี

c.feroci

ภาพศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี

c.feroci

เหรียญฝีมือของอาจารย์ศิลป

c.feroci

สุนทรียภาพของอาจารย์ศิลป

c.feroci